Apostil ve tasdik şartı olmadan nüfus kayıt örneklerinin alınabilmesi

1950 yılında Belçika Fransa, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre önderliğinde kurulan Milletlerarası Ahvali Şahsiye Komisyonu kurulmuş olup şahısların vatandaşlık ve nüfusa ilişkin hükümlerde uyumlulaştırma üzerine çalışmalar yapmak için toplanmıştır. Bu komisyon üyeliğine 24 Eylül 1953 yılında Türkiye de katılmış olup işbu Konvansiyon tarafından imzalanan 34 sözleşmeden 22’si Türkiye’de yürürlüğe girmiştir. 08.09.1976 tarihinde Viyana’da imzalanan ve Konvansiyonun

7405 Sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun İncelenmesi

Spor kulüpleri, kulüplerin kuruluşu, organları, bütçeleri, gelir giderleri, görevleri, yetki ve sorumlulukları gibi ve diğer hususları düzenleyen Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanun Teklifi 22.04.2022 tarihinde TBMM’de kabul edilmiş ve 26.4.2022 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Yeni genel düzenlemeye ilişkin incelemelerde bulunmadan önce, kanunun gerekçesinin irdelenmesinde fayda vardır. Kanunun gerekçesinde, ülkemizde yer alan spor

Sivil Toplum Hukuku Terimleri Sözlüğü (Türkçe-İngilizce)

Alındı Belgesi Certificate of Receipt Alındı Belgesi Kayıt Defteri Logbook for Certificates of Receipt Ayni Bağış Alındı Belgesi In Kind Donation Receipt Certificate Ayni Yardım In Kind Donation Ayni Yardım Teslim Belgesi In Kind Donation Delivery Certificate Bağış Donation Bağışçı / Donör Donor Beyanname Annual Activity Report Bilanço Esası Balance Sheet Basis Denetim Kurulu Board

İnternet Linçleri

Gelecek ve modernlik ile ilişkilendirilen internet toplumu, bazen adil yargılanmanın olmadığı ilkel geçmişimize açılan bir pencere olabiliyor. İnternet, merkezi bir otoritesi veya yargı mekanizması olmayan küresel bir topluluk. Bu topluluk henüz kendi sosyal normlarını oluşturma aşamasında ve kabul görmeyen davranış biçimleri ortaya çıktıkça, belki insanlığın daha ilkel çağlarında devletsiz kavimlerde verilen tepkilerin benzerlerini verebiliyor. Bu

İnternet Yasası Neden Yoktur?

İnternet Hukuku yalnızca gündem yaratan erişim engellemelerinden, kişisel verilerin korunmasından mı ibarettir? İnternet Hukuku denince ne anlamalıyız ve aslında neden bir İnternet Yasası yoktur? “İnternet Hukuku” ile başlayalım. Bu kavramı anlamak için öncelikle sosyal bir olgu olan “hukuk”u anlamak gerekir. Her modern sosyal hukuk devleti, hakimiyet kurduğu coğrafya üzerindeki egemen davranış kuralları ve sosyal normları

İşçiye Ait Otomobilin İşyeri Faaliyetleri Kapsamında Kullanılması

İş Kanunu hükümlerine ve ilgili mevzuata göre işverenler, işçilerinin ulaşım bedellerini karşılamak zorunda olmasalar dahi yapılmış olan iş sözleşmesinde veya toplu iş sözleşmesinde yol masrafına ilişkin hükmün bulunması durumunda bu hizmeti verme zorunluluğu hasıl olacaktır. İşveren söz konusu hizmeti işçilerine şu şekilde verebilir; İşveren kendi sağladığı araç ve işçisi ile toplu olarak işçilerini işin yapıldığı

İnternet Ortamında İmzalanan Sözleşmelerin “Ürün” Niteliği

Borçlar Kanunu m.1: “Sözleşme, tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” hükmünü amirdir. Buna karşın günümüzde bireylerin ve şirketlerin taraf oldukları sözleşmeler içinde “genel işlem şartı” olarak adlandırılan sözleşme tipinin oranı gittikçe artmaktadır. Bu tip sözleşmelerde taraflardan biri baskın ve dayatan konumdadır. Klasik tip sözleşmede, sözleşmenin yazılı olduğu ortamın özellikleri gereği metnin okunabilmesinin

Marka Başvuru Süreci

Marka tescilleri ile ilgili olarak yürütülen hukuki süreçler: Marka Araştırması – Tescile ve Kullanıma Uygunluk Ön İncelemesi Marka Tescil Başvurusu İtiraz İtiraza Görüş Sunulması Karara İtiraz Yenileme Adres/Tür/Unvan Değişiklik Bildirimleri Lisans/Birleşme/Devir gibi İşlemlerin Kaydı Marka hukukunda takip edilen dava türleri: Hükümsüzlük, Terkin, İptal davaları Sulandırmaya karşı koruma, Haksız Rekabet, Menfi ve Müspet Tespit, Tazminat, Tehlikeyi

İcra Müdürlüğüne Yapılacak Yetki İtirazı ve İtirazın Karara Bağlanma Süreci

Genel haciz yolu ile ilamsız takiplerde, yetkili icra dairesinin hangisi olduğu yetki ve itirazları başlıklı İİK m. 50’de düzenlenmiştir. Buna göre: “Para veya teminat borcu için takip hususunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun yetkiye dair hükümleri kıyas yolu ile tatbik olunur. Şu kadar ki, takibe esas olan akdin yapıldığı icra dairesi de takibe yetkilidir. Yetki itirazı

MEVZUAT GÜNCELLEMESİ – Dernekler Yönetmeliği

Dernekler Yönetmeliği’nde 21.10.2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere değişiklikler yapılmıştır. Dernekler Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. 1. Genel kurul ve yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılabileceği, toplantıların usulleri düzenlendi. 2. Dernek tarafından yapılan genel kurul, sandık faaliyeti bildirimleri, yerleşim yeri ve tüzük değişikliği bildirim süreleri 30 günden 45 güne çıkarıldı. 3. Yurt dışından alınan ve

Bazı Varlıkların Ekonomiye Kazandırılması Hk.

28.11.2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmi Gazete’ de,  7256 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 21 inci maddesi’ ne ilişkin, 1 Seri No.lu  Bazı Varlıkların  Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Genel Tebliğ yayımlanmıştır. İlgili Tebliğ’de yer alan düzenlemeler aşağıda özetlenmiştir. Yurt dışında bulunan varlıklara ilişkin bildirim   Yurt dışında bulunan para,

COVID-19 İdari Karar Güncellemesi (Gaziantep)

05.11.2020 tarih ve 2020/99 sayılı Gaziantep İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereğince 10 ve üzeri çalışanı olan işyerlerine, çalışanların (ve tercihen ziyaretçilerin) HES Kodunu alma zorunluluğu getirilmiştir. Belirtilen tedbirlere ve alınan karara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereğince idari para cezası verileceği,  konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli

Kişisel Verilerin Korunması Mevzuatındaki Temel Yükümlülükler

Türk Hukuku’nda kişisel verilerin işlenmesinin ele alındığı başlıca yasal düzenleme Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’dur.  Kanuna göre kişisel veri, bu bilgilerin kişiyle ilişkilendirilebileceği göz önünde bulundurularak, “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” olarak tanımlanmıştır. Bu bağlamda, Telefon numarası, araç plaka numarası, pasaport numarası, IP adresi, e-posta adresi, hobiler gibi bilgiler de kişisel

Basiretli Ticari Elektronik İleti: Double Opt-In

İstenmeyen e-posta ve SMSler hepimizi ortak sitem paydasında bir araya getiren toplumsal yapı taşlarımızdan. Onay vermediğimiz, abone olmadığımız bu iletilere 1 Mayıs 2015’te yürürlüğe giren Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (ETDHK) ile büyük oranda veda ettik. ETDHK ile redde dayalı opt-out sistemini terk ederek izne dayalı opt-in sistemine geçildi. ETDHK öncesi dönemde yürürlükte olan opt-out sisteminde bizim

Karabıyık Avukatlık Bürosu 2010 yılından bu yana Türk Hukuku ve uluslararası hukukun tüm alanlarında Avukatlık Kanunu ve TBB Meslek Kuralları çerçevesinde hizmet vermektedir.