Alındı Belgesi Certificate of Receipt
Alındı Belgesi Kayıt Defteri Logbook for Certificates of Receipt
Ayni Bağış Alındı Belgesi In Kind Donation Receipt Certificate
Ayni Yardım In Kind Donation
Ayni Yardım Teslim Belgesi In Kind Donation Delivery Certificate
Bağış Donation
Bağışçı / Donör Donor
Beyanname Annual Activity Report
Bilanço Esası Balance Sheet Basis
Denetim Kurulu Board of Auditors
Derneğin Amacı Objectives of the Association
Dernek Association
Dernek Gelirleri Association Income
Dernek Merkezi Headquarters of the Association
Dernek Organları Bodies of the Association
Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi Notification for Change in Bodies of the Association
Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) Information System for Associations
Dernekler Birimi Local department of relations with civil society
Dış Denetim External Audit
Eşfinansman Co-financing
Faaliyette Bulunma Activity permit
Federasyon Federation
Genel Kurul General Assembly
Genel Kurul Sonuç Bildirimi Post-General-Assembly Notification
Gider Makbuzu Expense voucher
Hedef Grup Target Group
Hesap Dönemi Accounting Period
Huzur Hakkı Attendance Fee
İç Denetim Internal Audit
İktisadi İşletme Commercial Enterprise
İş Birliğinde Bulunma Cooperation Permit
İşletme Esası Operation Account
Kamu Yararına Çalışan Dernek Public Benefit Association
Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluş Non-Profit Organization
Konfederasyon Confederation
Kuruluş Bildirimi Notification of Establishment
Lokal Clubhouse
Mülki İdare Amiri Local Authority
Mütevelli Heyeti Board of Truestees
Nakdi Yardım Cash Donation
Ortak Partner
Oybirliği Unanimity
Paydaş Stakeholder
Platform Platform
Proje Project
Proje Çıktıları Project Outputs
Proje Hesabı Project Budget
Proje Raporları Project Reports
Proje Teklif Çağrısı Call for Project Proposals
Salt Çoğunluk Simple Majority
Sandık Social Support Fund for Association Members
Sivil Toplum Civil Society
Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü Directorate General of Relations with Civil Society
Sosyal Yardım Social Assistance
Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları Social Assistance and Solidarity Foundations
Şube Branch
Tasfiye Dissolution
Temsilcilik Representation
Türkiye Şubesi / Temsilciliği Statüsü Statutes of Turkey Branch / Representation
Tüzük Bylaws
Üçüncü Sektör Third Sector
Uluslararası Faaliyet International Activity
Üst Kuruluş Parent Entity
Üye Member
Vakıf Foundation (Endowment)
Yabancı Dernek Foreign Association
Yabancı Vakıf Foreign Foundation
Yardım Toplama Fundraising
Yasal Defterler Legal Books
Yerleşim Yeri Principal Place of Business
Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi Notification of Change of Principal Place of Business
Yetki Belgesi Authorization to Receive Donations
Yönetim Kurulu Board of Directors
Yönetim Kurulu Başkanı Chairperson of Board of Directors
Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors
Yurt Dışına Yapılacak Yardım Bildirimi Notification of Sending Donation to Abroad
Yurt Dışına Yapılan Yardım Faaliyet Sonuç Bildirimi Notification of Results of Donation Sent to Abroad
Yurt Dışından Yardım Alma Bildirimi Notification of Receiving Donation from Abroad
Zeyilname Addendum

Author