Marka tescilleri ile ilgili olarak yürütülen hukuki süreçler:

 • Marka Araştırması – Tescile ve Kullanıma Uygunluk Ön İncelemesi
 • Marka Tescil Başvurusu
 • İtiraz
 • İtiraza Görüş Sunulması
 • Karara İtiraz
 • Yenileme
 • Adres/Tür/Unvan Değişiklik Bildirimleri
 • Lisans/Birleşme/Devir gibi İşlemlerin Kaydı

Marka hukukunda takip edilen dava türleri:

 • Hükümsüzlük,
 • Terkin,
 • İptal davaları
 • Sulandırmaya karşı koruma,
 • Haksız Rekabet,
 • Menfi ve Müspet Tespit,
 • Tazminat,
 • Tehlikeyi Önleme, Durdurma, Marka Hakkını İhlal Eden Ürünlere El Koyma

Markanın tescil edilmesi için aşağıdaki adımlar izlenir:

 1. Türk Patent ve Marka Kurumu’na ilgili belgeleri teslim ederek başvuruda bulunulur.
 2. Kurumdaki Markalar Dairesi başvuruyu öncelikle şekli açıdan inceler, eksiklik tespit etmesi halinde bunun giderilmesini talep eder. Eksiklik olmaması veya mevcut eksikliğin süresi içerisinde giderilmesi üzerine başvuruyu “mutlak ret nedenleri” açısından inceler.
 3. Mutlak ret nedenleri açısından yapılan inceleme neticesinde bir sorun çıkması durumunda, diğer bir ifade ile; mutlak red sebeplerinden birinin veya birkaçının mevcut olması halinde başvuru reddedilir. Bu şekilde bir mutlak red nedeni tespit edilmezse ilgili Daire markayı Bültende yayımlar.
 4. Bültende yayımlanan markaya 3.kişiler itiraz edebilir. Söz konusu itirazlar mutlak ret nedenlerine veya nispi ret nedenlerine ilişkin olacaktır. Bu itirazın adı: Yayıma İtirazdır.
 5. Üçüncü kişiler tarafından yayıma itiraz edilmesi halinde, Markalar Dairesi itirazları inceler. Başvuru sahibinden de görüşlerini alır. İnceleme neticesinde;
  1. İtirazları kabul eder; marka başvurusunu reddeder.
  2. İtirazları reddeder; marka başvurusunu kabul eder.
  3. İtirazları kısmen red kısmen kabul eder;  marka başvurusunu da kısmen red kısmen kabul eder.
 6. Markalar Dairesinin vereceği karara karşı itiraz yolu açıktır. Markalar Dairesinin verdiği karardan olumsuz etkilenen kişi itirazda bulunur. Bu aşamadaki itirazın adı da: Karara İtirazdır.
 7. Bu aşamada yapılan itirazlar Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) tarafından incelenir. İnceleme neticesinde markanın tescili, reddi veya kısmen tescili kısmen reddi şeklinde karar verilir. Bu Kurumun nihai kararıdır.
 8. Kurumun nihai kararı olan YİDK kararına karşı mahkeme yolu açıktır. YİDK’nın verdiği karar aleyhine olan taraf esas itibariyle kararın iptali talebiyle Ankara Fikri Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde dava açar. 

Author